مطالب مرتبط باشیمی دبیرستان
تست شیمی۲ صفحه ۱-۲۰

۱– جرم اتم به كدام ذرات بستگي دارد؟

1 ) پروتون و الكترون                    2 ) نوترون و پروتون
3) ترون و الكترون                        4) پروتون ، الكترون و نوترون

2 – جنس پرتوهاي كاتدي چيست؟

 1) الكترون با بار منفي                    2) پروتون با بار مثبت
3) الكترون بدون بار                         4) پروتون بدون بار  

3 – ذرات خنثي در درون هسته اتم چه نام دارند؟

1) الكترون      2 پروتون           3) نوترون            4) نوكلئون  

4 – ايزوتوپ هاي يك عنصر از چه نظر با هم تفاوت دارند؟

1) تعداد پروتون ها                                2) تعداد نوترون ها
3) خواص شيميايي و فيزيكي                       4) عدد اتمي  

 

5 – حداكثر تعداد الكترون هايي كه يك اوربيتال در تراز فرعي f4 در خود جاي مي دهد، كدام است؟

1) 2                2) 6                     3) 10                   4) 14  

6- تفاوت دو ايزوتوپ در كدام ويژگي آن ها است؟

1) عدد اتمي     2) جرم اتمي     3) خواص شيميايي       4) آرايش الكتروني

  7 – تفاوت و تشابه دو ايزوتوپ به ترتيب در كدام موارد زير است؟

1) عدد اتمي – عدد جرمي               2) جرم اتمي – تعداد نوترون ها
3) تعداد پروتون ها – جرم اتمي           4) تعداد نوترون ها – عدد اتمي  

 

8- جنس اشعه آلفا و اشعه بتا چيست؟

1) آلفا الكترون و بتا پروتون             2) آلفا هسته هليم و بتا الكترون

3) آلفا هليم دو بار مثبت و بتا پروتون  4) آلفا امواج الكترو مغناطيسي وبتا الكترون

9- اوربيتال S 1 در اتمهاي هيدروژن و هليم از چه نظر با هم تفاوت ندارد؟

1) اندازه شعاع   2) تراكم ابر الكتروني  3) تعداد الكترون   4) شكل ابر الكتروني

10- عدد جرمي عنصري 32 است اگر تعداد پروتون و نوترون آن برابر باشد عدد اتمي آن كدام است؟

1) 16          2) 32          3) 15                 4) 17 

11- Cl داراي دو ايزوتوپ است كه عدد جرمي آنها 32 و 37 مي باشد ايزوتوپ سنگين چند نوترون دارد؟

1) 17              2) 20                   3) 18                     4)37

12- يون M دو بار مثبت در لايه M خود 8 الكترون دارد عدد اتمي عنصر M كدام است؟  

 1) 16              2)  12           3) 20                4) 8 

13- كدام يك از مدل هاي اتمي زير طرح كاملتري را براي ساختار اتم وآرايش الكتروني آن ارائه مي دهد؟

1) دالتون             2) بور            3) رادرفورد              4) اوربيتالي

14- ناحيه معيني از فضاي اطراف هسته كه بيشترين احتمال حضور الكترون را دارد چه ناميده مي شود؟

1) لايه الكتروني         2) سطح مرزي      3) تراز انرژي         4) اوربيتال اتمي

15- در مدل اتمي بور ، در مداري كه با n=4 مشخص مي شود حداكثر چه تعداد الكترون به دور هسته در حال گردش است؟

1) 2                  2) 8                    3) 18                 4) 32

16- كدام گزينه با مدل اتمي بوهر سازگار نيست؟

1) در اتم هسته اي وجود دارد با بار مثبت    2) مدار دوم حداكثر 8 الكترون دارد

3) الكترونها در مدارهاي مشخص بدور هسته در حال گردشند

4) الكترونها در گردش بدور هسته ايجاد ابر الكتروني مي كنند

17- حداكثر تعداد الكترونهايي كه يك اوربيتال در زير لايه d3 در خود جاي مي دهد كدام است؟  

 1) 2               2) 10                   3) 6                  4) 1

18- كتاب شيمي دان شكاك از چه دانشمندي است؟

1) جان دالتون     2) ارسطو      3) رابرت بويل         4) جوزف تامسون

19- تالس فيلسوف يوناني كدام مورد زير را عنصر اصلي سازنده جهان هستي مي دانست؟    

  1) آتش                2) آب                    3) خاك             4) باد

20- كداميك از عناصر اربعه ارسطو نمي باشد؟   

  1) آتش 2) هوا 3) باد 4) خاك

21- مطابق نظريه اتمي تامسون جرم اتم به تعداد ………. آن بستگي دارد؟

 1) پروتون 2) نوترون 3) هسته 4) الكترون

22- كدام پرتو زير مي تواند از ورقه آلومينيومي عبور كند؟

 1) آلفا              2) بتا             3) گاما                  4) كاتدي

23- مطالعه روي پرتو ............ عنصرهاي گوناگون باعث كشف عدد اتمي شد.

1) x                  2) گاما                3) بتا                  4) آلفا

24- نوترون توسط كدام دانشمند كشف شد؟

1) تامسون          2) رادرفورد           3) چادويك           4) بونزن

25- طيف بين از طراحي كدام دانشمند است؟

1) بونزن            2) بوهر           3) چادويك              4) دالتون

26- شكل اوربيتال تعيين كننده كدام ويژگي الكترون در فضاي اطراف هسته است؟

1 ) سرعت الكترون 2) جهت حركت الكترون 3) اسپين الكترون 4) احتمال حضور

27- كدام مقايسه زير در مورد حد اكثر گنجايش يك اوربيتال در لايه هاي s,p,d,f صحيح است؟

1) f > d > p > s                 2) f < d < p < s

3) f = d = p = 7S                4) f = d = p =s

28- كدام دو پرتو داراي بار الكتريكي همنام مي باشند؟

 1) آلفا و بتا          2) بتا و گاما        3) آلفا و كاتدي       4) بتا و كاتدي

29- هدف رادرفورد در آزمايش بمباران ورقه نازك طلا با ذره هاي آلفا كداميك از موارد زير است؟

1) بررسي خواص اشعه كاتدي           2) بررسي خواص اشعه راديو اكتيو 

3) تعيين موقعيت بارهاي مثبت و منفي در اتم

 4) بررسي انحرافهاي يونهاي مثبت در ميدان مغناطيسي

30- ايزوتوپهاي يك عنصر در كدام مورد زير متفاوتند؟

1) تعداد الكترون      2) عدد اتمي     3) تعداد نوترون     4) تعداد پروتون

31- كداميك از موارد زير جزء نظريه اتمي دالتون نمي باشد؟

1) اتمها غير قابل تجزيه هستند و از بين نمي روند  

2) اتمهاي هر عنصر يكسان بوده و جرم يكسان دارند

3) از متصل شدن اتمهاي عناصر مختلف به هم مولكول بوجود مي آيد

4) اتمهاي عناصر گوناگون ظرفيت هاي متفاوت دارند

32- اوربيتال S1در اتمهاي هيدروژن و هليم از چه نظر با هم تفاوت ندارند؟

1) اندازه شعاع  2) تراكم ابر الكتروني 3 ) تعداد الكترون 4) شكل ابر الكتروني

33- كداميك از اتمهاي A و B و D و E ايزوتوپ يكدگرند؟

 Z، Z-1، Z-1،  Z+11)A,D         2) B,D      3) D,E         4) A,B

34- عدد جرمي عنصري 32 است اگر تعداد پروتونو نوترون آن برابر باشد عدد اتمي آن كدام است؟ 

  1) 16      2) 32          3)  15            4 ) 17

35- كدام يك از مدل هاي اتمي زير طرح كامل تري را براي ساختار اتم و آرايش الكتروني آن ارائه مي دهد؟

1) لايه الكتروني    2) سطح مرزي       3) تراز انرژي          4) اوربيتال اتمي

36- مدل اتمي بور ، در مداري كه با n = 4 مشخص مي شود و حد اكثر چه تعداد الكترون به دور هسته در حال گردش است؟

1) 2              2) 8                    3) 18            4) 32

37-- سطح انرژي پنجم چند زير لايه دارد؟

1)  5                      2)  10                      3) 25                      4)  6

38-  زير لايه ي p4 چه تعداد اوربيتال دارد؟

1) 1                        2)  3                        3)6                           4)16

39- در كداميك از مدل هاي اتمي سطوح انرژي كوانتيده پيش بيني شده است؟

1) رادرفورد          2)  بور        3) كوانتومي               4) 2 و 3

 

40- عدد كوانتومي l ..................... را نشان مي دهد.

 1) جهت گيري الكترون                  3) شكل اوربيتال  

 2)  جهت گيري اوربيتال                4) قرار گرفتن الكترون در كدام لايه 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و سوم آبان ۱۳۸۵ساعت ۱۰:۱۷ قبل از ظهر  توسط ابوالفضل صادقی آرانی  |