مطالب مرتبط باشیمی دبیرستان

باسمه تعالي                                             شيمي1                                                بخش دوم صفحه ي62-43

1-  فشار هواي معمولي چيست؟ درشكل مقابل فشار گاز را بدست آوريد.

 

نام اين دستگاه چيست ؟ وچه كاربردي دارد.   

 

2- شكل روبرو چه چيزي را نشا ن مي دهد ؟ وچگونه كار مي كند

 

3 – هوا كره چه كاربردي دارد؟

  

4- الف-  اوزون در قسمت پايين هوا كره نقش ............ و در قسمت بالاي هواكره نقش ........... دارد.     ب-  با افزايش ارتفاع از سطح زمين  دماي هوا كره ................  مي يابد.        پ-  با افزايش ارتفاع از سطح زمين فشار هواكره .................. مي يابد.

ت-  با افزايش دماي يك گاز در فشار ثابت حجم آن .......... مي يابد  ث-  با افزايش فشار يك گاز در دماي ثابت حجم آن .......... مي يابد

 

5- اچزاي اصلي و اجزاي جزئي  تشكيل دهنده ي هوا را به همراه در صد آن بنويسيد.

 

 

6- مهمترين منابع آلوده كننده ي هوا را نام ببريد.

 

 

7- به نظر شما هواي آلوده چه خطر هايي دارد؟

 

 

8- طبيعت هوا را چگونه تصفيه مي كند؟ آيا همه ي آلودگي هاي هوا توسط طـبيعت تصفيه مي شود؟

 

 

9- قانون بويل را تعريف كنيد؟

 

10- فشار هوا را تعريف كنيد. واحد اندازه گيري فشار هوا چيست ؟

 

 

25

25

25

دماc

 

 

50

حجم ml

1

4

2

فشارatm

 

 

100

فشار × حجم

227

90

45

0

دما c

 

363

318

273

دما k

 

66

58

50

حجم ml

 

18/0

18/0

18/0

دماk/ حجمml

 11- جدول هاي زير را كامل كنيد

  

  

12- گازها بر خلاف مايع ها و جامدها، ........... به اين علت مي توان گاز ها را فشرد تا حجم كم تري اشغال كنند. 

 

13- جه رابطه اي بين فشار وحجم يك نمونه گاز ، در دماي ثابت وجود دارد؟

 

14- قانون شارل را بنويسيد.

 

15- رابطه ي بين دما وحجم  گاز را در فشار ثابت بنويسيد.

 

16- صفر مطلق  چيست ؟ حجم گاز در صفر مطلق چقدر است؟ چرا رفتن به دماي پايين تر از صفر مطلق غير ممكن است؟ 

 

17- همه ي گازهاي سازنده ي هوا در شرايط عادي مطابق قانون هاي ......... . و  .......... رفتار مي كنند.

 

18- چهار مورد از نظريه ي جنبشي مولكولي گازها را بنويسيد.

 

19- فشار يك گاز نتيجه ي .............. ذره هاي سازنده ي آن با ديواذه ي ظرف است.

 

20- ميانگين انرژي هاي جنبشي گاز ها تنها به ............ گاز بستگي دارد.

21- گاز ايده آل چيست؟

22- هواي مايع چيست؟

23- چگونه مي توان اجزاي تشكيل دهنده ي هوا را از هم جدا كرد؟ توضيح دهيد.

 

24- افزون برتهيه ي گاز نيتروژن و اكسيژن ، گاز........... يكي از مهمترين فرآورده هايي است كه از هوا بدست مي آورند.

 

25- از نيتروژن چه استفاده هايي مي كنند؟( كاربرد هاي گاز نيتروژن را بنويسيد.)

 

26- اكسيژن در چه بخش هايي از كره ي زمين و به چه صورتي يافت مي شود؟

 

27- همه مواد غذايي – كربو هيدرات ها ، چربي ها و پروتئين ها – تركيبات ............ هستند.

 

28- كار هايي كه اكسيژن انجام مي دهد و براي ما مطلوب نيست را بنويسيد.(سه مورد)

 

29- مفاهيم اكسيد، اكسايش هواكره ،فشارو سوختن يا احتراق  را تعريف كنيد.

 

30- انرژي آزاد شده در هنگام احتراق به اندازه اي هست كه ماده ي سوختني را ابتدا به ............ تبديل كند و سپس آن را با ............ هوا واكنش دهد.

31- فلز سديم در تماس با هوا  به آهستگي با اكسيژن واكنش مي دهد و به ........... تبديل مي شود.

32- كار برد هاي گاز اكسيژن را بنويسيد.

 

33- كار برد هاي گازآرگون را بنويسيد.

 

34- فشار هواي استانداد چيست / مقدار آن چقدر است؟

 

35 - در بالاي كوه به علت ......... فشار هوا ارتفاع جيوه در لوله ي بارومتر ........ مي يابد.

 

36- با افزايش ارتفاع آّب در درياها، فشار آب .......... و دماي آب ............ مي يابد.

 

37- با افزايش ارتفاع هوا، فشار هوا .......... و دماي هوا ............ مي يابد.

 

38- اوزون در لايه هاي بالايي هوا كره نقش پالاينده و در در لايه ي پاييني هواكره نقش آلاينده دارد؟

 

39- لايه هاي هوا كره را نام ببريد.

 

40- با افزايش ارتفاع هواكره به دليل ..... تعداد ذرات هواكره ، چگالي هواكره ........... وفشار آن ........... مي يابد .

+ نوشته شده در  یکشنبه سوم دی ۱۳۸۵ساعت ۵:۳ قبل از ظهر  توسط ابوالفضل صادقی آرانی  |